Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt

» mgr Małgorzata Kolicka

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Historia Życia na Ziemi
konwersatorium
letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona

II, III
Historia Życia na Ziemi ćwiczenia letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona

II, III

 

 

 

 

 

 

 

» mgr Katarzyna Frątczak

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Ekologia ćwiczenia zimowy Zaoczne Studium Biologii
III
Fauna Wielkopolski
zajęcia terenowe
letni Biologia
II

 

 

 

» mgr Weronika Erdmann

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Historia życia na Ziemi

konwersatorium

ćwiczenia

letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

» dr Krzysztof Zawierucha

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Astrobiologia w teorii i praktyce

konwersatorium

ćwiczenia

zimowy

Biologia

IV

V

Ekologia ćwiczenia zimowy Biologia III
Ekologia
ćwiczenia
letni

Biologia

I
Ekologia ćwiczenia letni Nauczanie Przyrody III
Biotaksonomia ćwiczenia letni Biotechnologia I
Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych konwersatorium letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III

Historia życia na Ziemi ćwiczenia letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

 

 

 

 

 

» dr hab. Łukasz Kaczmarek

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok

Astrobiologia w teorii i praktyce

wykład

zimowy

Biologia

IV

V

Ekologia i ochrona ekosystemów

tropikalnych

wykład

seminarium

ćwiczenia

zimowy

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych

wykład

 letni

 Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III

Różnorodność zwierząt

konwersatorium

letni Nauczanie Przyrody
I
Różnorodność zwierząt

seminarium

letni Ochrona Środowiska I
Biotaksonomia ćwiczenia letni Biotechnologia I
Historia życia na Ziemi wykład letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

 
Astrobiologia

wykład

letni

Biologia

Nauczanie przyrody

Bioinformatyka

II

III

Fauna Wielkopolski

zajęcia terenowe

letni

Biologia

II

07.02,2022

Z głębokim żalem informujemy, że w piątek 4 II niespodziewanie odeszła nasza pracownica techniczno-inżynieryjna Magda Bartkowiak. Pracowała w naszym zakładzie od ponad 25 lat, dla wielu z nas była kimś więcej niż tylko „Panią techniczną”. Była zawsze bardzo dobrze zorientowana w sprawach, którymi się zajmowała, zawsze gotowa pomóc albo wziąć na siebie dodatkowe obowiązki. 

Wszystkim nam będzie jej bardzo brakowało.

 

Pracownicy Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt.

 

 

30.03,2022

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt zlokalizowany na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej 2015-09-24

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej strona jest aktualizowana na bieżąco jako strona informująca o życiu zakładu

 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
  • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Dane kontaktowe

Agnieszka Stefaniak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

61 829 5659

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.