Nasza aktywność naukowa skupia się na poznawaniu różnorodności wybranych grup bezkręgowców – ich taksonomii, ekologii, ewolucji, biologii i zoogeografii. Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących nad identyfikacją, opisywaniem i klasyfikacją badanych organizmów na podstawie relacji pokrewieństw pomiędzy nimi. Wykorzystujemy do tego zarówno tradycyjne metody oparte na morfologii, jak i narzędzia biologii molekularnej.

 

Wyniki naszych badań, oprócz aspektu poznawczego, mają również zastosowania praktyczne, np. w ochronie przyrody, rolnictwie i leśnictwie, szacowaniu różnorodności i jakości ekosystemów różnych rejonów świata, poznaniu przyczyn decydujących o rozmieszczeniu organizmów, ocenie wpływu niekorzystnych zmian na środowisko, monitoringu, jak i kryminalistyce. Realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są w ramach współpracy naukowej z kilkunastoma placówkami zagranicznymi.

 

O randze Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt świadczy przede wszystkim dorobek naukowy pracowników i doktorantów (od wielu lat plasujemy się w ścisłej czołówce rankingów przeprowadzanych przez Wydział Biologii UAM w Poznaniu), aktywność w pozyskiwaniu grantów i organizowaniu ekspedycji badawczych oraz znaczący udział studentów we wspólnie prowadzonych projektach, a także kontakty z licznymi ośrodkami zagranicznymi.

 

Obiektami badań są przede wszystkim roztocze (Acari), pająki (Araneae), brzuchorzęski (Gastrotricha), owady (Insecta) i niesporczaki (Tardigrada).

 

Pracujemy nad fauną wszystkich kontynentów, zarówno tą współczesną jak i występującą w minionych epokach geologicznych.

 

 

Jesteśmy też na facebooku