Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt dotyczą systematyki, taksonomii, ekologii, biologii, zoogeografii i faunistyki wybranych grup bezkręgowców:

 

 • roztoczy (Acari)

 prof. dr hab. W. Niedbała, dr hab. Prof. UAM W. Magowskidr hab Prof. UAM D. Bajerlein

 

R1
R2
R3
 

 

 • pająków (Arachnida)

dr hab. P. Szymkowiak

 

P1
P1
P3

 

 • niesporczaków (Tardigrada)

dr hab. prof. UAM Ł. Kaczmarek, dr hab. Prof. UAM K. Zawierucha

 

N1
N2
N3

 

 • owadów (Insecta)

dr hab. Prof. UAM Daria Bajerlein

 

 

 • brzuchorzęsków (Gastrotricha)

dr hab. Prof. UAM Małgorzata Kolicka

 

Systematyka:

 • Taksonomia i systematyka wybranych grup roztoczy (Acari), pająków (Aranea), niesporczaków (Tardigrada), owadów (Insecta) i brzuchorzęsków (Gastrotricha) na poziomie gatunkowym, rodzajowym i rodzinowym, w tym opisy nowych taksonów.

Zoogeografia:

 • Badania faunistyczne w różnych regionach geograficznych świata, ze szczególnym uwzględnieniem półkuli południowej (region neotropikalny, australijski, pacyficzny, orientalny i etiopski). Centra specjacji (tzw „hot spots”), ocena wieku fauny i tempo ewolucji poszczególnych taksonów w różnych regionach świata.

Ekologia:

 • Ekologia fauny glebowej (głównie roztoczy z rzędu Oribatida). Badania dotyczą m.in. tempa i kierunków zmian składu gatunkowego w naturalnych zbiorowiskach roślinnych pod wpływem działalności człowieka, oceny stopnia degradacji środowiska. Prowadzone są też badania o charakterze autekologicznym nad wybranymi gatunkami roztoczy i pająków.
 • Zgrupowania pajęczaków (Arachnida) i niesporczaków (Tardigrada) określonych środowisk (zespołów roślinnych) i mikrośrodowisk wybranych regionów geograficznych Świata oraz obiektów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody) (prof UAM Z. Olszanowski, dr hab. W. Magowski).
 • Ekologia roztoczy fitofagicznych (zasiedlanie, specyficzność żywicielska, dynamika liczebności populacji, demografia, bioindykacja) (głównie w obrębie  Eriophyoidea i Tarsonemida).
 • Foreza i ekologia w obrębie Uropodina (Acari, Mesostigmata).