» Dr hab. Paweł Szymkowiak

 

Tematyka realizowanych dotąd prac licencjackich i magisterskich

Prace licencjackie:

 • Redeskrypcja gatunku pająka krabokształtnego - Synalus terrosus Simon, 1895 (Araneae, Thomisidae).
 • Budowa, zróżnicowanie i funkcje pajęczyny.
 • Stan zbadania araneofauny Gór Izerskich.
 • Pająki siedlisk wydmowych.
 • Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) Mongolii z uwzględnieniem północnych terenów przygranicznych

Prace magisterskie:

 • Wpływ zróżnicowania przestrzennego nadrzecznego lasu łęgowego na pająki korowe na terenie rezerwatu przyrody Czeszewski Las.
 • Zachowania przedkopulacyjne wybranych gatunków pająków krabokształtnych (Araneae, Thomisidae).
 • Zgrupowania pająków pastwisk odławianych przy pomocy pułapek przynętowych na tle fauny towarzyszącej.

Tematyka proponowanych prac licencjackich i magisterskich

Prace licencjackie:

 • Zachowania pająków (rozrodcze, pokarmowe itd.).
 • Zróżnicowanie budowy wśród wybranych rodzin pająków.
  Jadowitość pająków.
 • Rozmieszczenie wybranych rodzin pająków na świecie.
 • Pająki krabokształtne (Thomisidae) - ich odrębność na tle innych rodzin pająków.
 • Pająki Australii.
 • Pająki krabokształtne wybranych terenów Azji pd-zach (Turcja, Izrael, tereny autonomii Palestyńskiej).
 • Drapieżnictwo pająków - sposoby zdobywania pożywienia.
 • Mity i fakty dotyczące jadowitości pająków.
 • Specyfika strategii życiowych w wybranych rodzinach pająków.
 • Ochrona gatunkowa pająków w Polsce.
 • inne tematy zaproponowane przez studentów dotyczące tematyki arachnologicznej.

Prace magisterskie:

 • Zagadnienia związane z wykorzystywaniem przez pająki (Aranei) różnych strategii życiowych.
 • Rozmieszczenie pająków krabokształtnych na terenie Turcji.
 • Zagadnienia związane z taksonomią (opisywanie nowych gatunków oraz rewizje systematyczne) oraz zoogeografią pająków krabokształtnych z rodziny Thomisidae.
 • Taksonomia pająków krabokształtnych z rodziny Thomisidae regionu Australijskiego.
 • Zagadnienia związane z ochroną przyrody i ekologią pająków.
  Badania nad pająkami (Aranei) środowisk naturalnych oraz antropogenicznie przekształconych.
 • Zróżnicowanie gatunkowe pająków na obszarach chronionych (Rezerwaty Przyrody, Parki Narodowe).
 • Wybrane problemy ekologiczne: fauna zimowa pająków, wpływ czynników środowiskowych na liczebność i skład gatunkowy pająków, pająki wybranych mikrośrodowisk, dyspersja powietrzna.
 • Zagadnienia związane z biometrią (pomiarami) wybranych gatunków pająków.

Przykładowe tematy:

1. Rodzaj Diaea (lub inny) (Araneae, Thomisidae) i jego rozprzestrzenienie w Australii.
2. Pająki krabokształtne (Thomisidae) (lub jakaś inna rodzina pająków) wybranych biotopów Wielkopolskiego Parku Narodowego (Karkonoskiego Parku Narodowego i in.).
3. Rezerwat Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego ostoją rzadkich gatunków pająków.
4. Zakres zmienności cech u wybranych gatunków pająków (Aranei).
5. Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) Turcji.