» Prof. UAM Wojciech Magowski

 

Tematyka realizowanych prac licencjackich i magisterskich:

 

 • Bioróżnorodność, biologia i filogeneza roztoczy z kohorty Heterostigmatina
 • Zmienność wewnątrz- i międzygatunkowa wybranych grup stawonogów (Coleoptera: Scolytinae; Acari: Heterostigmatina)
 • Bioróżnorodność i ekologia wybranych grup roztoczy, korników i grzybów
 • Biologia interakcji między stawonogami, roślinami i grzybami
 • Elektroniczne bazy danych i systemy ekspertowe w dostępie online/ offline dla wybranych grup organizmów

 

Przykładowe tematy prac (licencjackich i magisterskich):

 • Analiza zmienności wewnętrzpopulacyjnej Tarsonemus (S.) spatulaphorus (Acari: Tarsonemidae)
 • Podstawowe parametry życiowe gatunków rodz. Imparipes (Acari: Scutacaridae)
 • Diagnostyka molekularna rodzajów rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) występujących w Polsce
 • Skład pokarmu Tarsonemus limbatus (Acari: Tarsonemidae) badany metodami molekularnymi
 • Analiza różnicująca cech pomiarowych Tarsonemus (S.) ips i T. (S.) bistridentati (Acari: Tarsonemidae)
 • Analiza różnicująca cech pomiarowych populacji polskich Ips typographus i Ips amitinus (Insecta: Scolytinae)
 • Roztocze z kohorty Heterostigmatina jako wskaźniki stopnia degradacji środowiska
 • Fauna korników (Insecta: Scolytinae) rezerwatu „Meteoryt Morasko"
 • Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmata) zasiedlających trawy (Poaceae) w Polsce
 • Fauna i flora grzybów niższych towarzysząca kornikom na terenie rezerwatu „Meteoryt Morasko"
 • Korelacja ekspansji roztoczy z rodziny Scutacaridae z  obecnością ich nosicieli na nowo zalesionych terenach
 • Różnicujący wpływ rośliny żywicielskiej na parametry populacyjne bezkręgowców roślinożernych
 • Konstrukcja urządzenia programowego do bieżącej aktualizacji segmentów baz danych online na podstawie informacji pozyskanych z zasobów WWW
 • Konstrukcja wzorca i wdrożenie modułowej strony internetowej dla ogólnej charakterystyki wybranej grupy roztoczy (Acari) - diagnostyka i bioróżnordność
 • Lokalny system zarządzania i aktualizacji informacji naukowej dla wybranej grupy organizmów żywych.
 • .. i wiele innych zagadnień, w tym także zaproponowane przez zainteresowanych

 

Praktyki zawodowe

Istnieje możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności praktycznych w pracy naukowej na makro- i mikrofaunie siedlisk lądowych w zakresie zbioru i obróbki materiału oraz tworzenia dokumentacji oraz zarządzania zasobami informacji naukowej.

 

Przykładowe profile praktyk

 • Nauka wybierania, segregacji i preparowania materiału z próbek konserwowanych fauny
 • Nauka wykonywania serii pomiarów morfologicznych na wybranych populacjach stawonogów
 • Tworzenie źródłowych arkuszy danych na bazie znormalizowanych szkieletów i formularzy typu „Data Import Tools"